2010 - Blitz Navy vs Hurricane - Rhein - cockrellsportsphotography