2009 - 93 Oklahoma Futbol Club vs 93 Blitz United - cockrellsportsphotography